Ἐρράγησαν πᾶσαι αἱ πηγαί…(βίντεο)


...στις 11/7;;; 

 Όταν η Γένεσις αναφέρεται στο ερράγισμα όλων των πηγών στην παράγραφο 7,11 ή τον καθρέφτη της 117, κάποιοι εργάζονται πυρετωδώς στο ψέκασμα χημικών σε όλο τον δυτικό κόσμο. 
Πονηροί οι καιροί και πονηρά τα σχέδια τους, όλα τα σενάρια εδώ και χιλιάδες χρόνια προγεγραμμένα  

7,11. Ἐρράγησαν πᾶσαι αἱ πηγαί… Τά ὕδατα, τά ὁποῖα ἦταν κάτω, καί τά ὕδατα, τά ὁποῖα ἦταν ἐπάνω, ἔσπασαν τά ἐμπόδια, τά ὁποῖα εἶχε θέσει ὁ Θεός (βλ. 1,7)· αὐτό εἶναι ἐπιστροφή στό χάος. 

Γένεσις 7:11-8:3 Ἐν τῷ ἑξακοσιοστῷ ἔτει ἐν τῇ ζωῇ τοῦ Νῶε, τοῦ δευτέρου μηνός, ἑβδόμῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνός, τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἐρράγησαν πᾶσαι αἱ πηγαὶ τῆς ἀβύσσου, καὶ οἱ καταρράκται τοῦ οὐρανοῦ ἠνεῴχθησαν. καὶ ἐγένετο ὑετὸς ἐπὶ τῆς γῆς τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ εἰσῆλθε Νῶε, Σήμ, Χάμ, ᾿Ιάφεθ, οἱ…KORAKS

Σχόλια